top of page

Special Talk: FengShui period 9 - ฮวงจุ้ยยุค 9

FengShui period 9 - ฮวงจุ้ยยุค 9

FLYING STAR FENG SHUI YEAR 2024-2043

WaveRider Talk with fengshuiX, Powerofelements

ทอล์คพิเศษของเพจ WaveRider , fenghsuiX และ PowerOfElements

พูดคุยสนทนาเกีย่วกับฮวงจุ้ยยุค 9 ที่กำลังมาถึง


สถานการณ์โลก, เศรษฐกิจ, ธุรกิจ

วิถีชีวิตของคนในภาพรวม

รวมไปถึงอาชีพ และเทรนด์ต่างๆของผู้คนในโลกใบนี้

เมื่อฮวงจุ้ย ย้ายเข้าสู่ยุค 9


Facebook:

https://www.facebook.com/MyWaveRiders/

https://www.facebook.com/Fengshuix/

https://www.facebook.com/power5elements/Website:

https://mywaveriders.wordpress.com/

https://www.fengshuix.com/


สนใจติดต่องานฮวงจุ้ย อ.เจ๋อหลาง

https://www.fengshuix.com/